Како бисмо обезбедили заштиту Ваших права и приближили Вам разлоге и начин прикупљања, употребу, повезивање, објављивање и коришћење личних података, поступамо у складу са следећом Политиком приватности.

Подаци о личности које прикупља Металимпекс д.о.о. су основне информације о личности неопходне за реализовање пословања Онлајн продавнице и то су:


Опште информације:

Пре прикупљања личних података, Онлајн продавница обавештава лица на која се прикупљање односи о следећем:

  1. Правно лице Металимпекс д.о.о. из Краљева, ул. Олге Јовичић Рите бр. 26, МБ 07609302, ПИБ 101776246 одговорно је за прикупљање и обраду личних података лица.
  2. Сврха прикупљања и обраде личних података је обезбеђивање несметаног пословања Онлајн продавнице, безбедност корисника Онлајн продавнице, омогућавање електронске трговине посетиоцима Онлајн продавнице у складу са одговарајућим законом, као и информисање корисника у сврхе директног маркетинга путем емаил, смс и вибер обавештења, све у складу са добрим пословним обичајима и у циљу пружања квалитетне услуге.
  3. Прикупљени лични подаци користиће се на начин који омогућава идентификацију лица учесника електронске трговине и корисника услуге директног маркетинга емаил, смс и вибер обавештења, све у складу са добрим пословним обичајима, чувањем пословне тајне и законом.
  4. Посетиоци Онлајн продавнице своје податке о личности добровољно дају. Уколико не желе да буду корисници Онлајн продавнице нису дужни да оставе било какав податак, али за регистрацију и куповину, као и за учествовање у активностима директног маркетинга обавезно је достављање личних података.
  5. Лице које је дало пристанак за прикупљање и обраду података има право да свој пристанак било када повуче, што за правну последицу има престанак својства корисника Онлајн продавнице и престанак сваког даљег прикупљања и обраде података лица које је повукло свој пристанак.
  6. У случају недозвољене обраде, лица имају право на заштиту података о личности као и других Законом загарантованих права.


Прикупљање података
Подаци за које лице пристане да буду предмет прикупљања и обраде, Онлајн продавници Металимпекс д.о.о. биће потребни и неопходни за припрему, закључивање и реализовање уговора о купопродаји робе из продајног асортимана, обрачун и фактурисање уговорних обавеза, достављање предрачуна и рачуна, као и евидентирање и решавање рекламација потрошача. Пријавом или регистрацијом на Онлајн продавници, корисници ће дати сагласност да му Онлајн продавница доставља е-маил, смс и вибер обавештења. Лица задржавају право одјаве са маилинг, смс и вибер листе, након чега убудуће неће примати поруке из области директног маркетинга.


Сигурност података

Онлајн продавница Металимпекс д.о.о. предузимаће све потребне и неопходне мере како би се спречила било каква злоупотреба података о личности лица. Лични подаци ће се чувати у електронском формату уз ауторизацију на нивоу корисника и енкрипцију на нивоу фајл система.


Расположивост података о личности
Лица могу захтевати од Онлајн продавнице Металимпекс д.о.о. обавештење о обради, увид или копију својих података о личности, у оном облику у ком се информација налази. Онлајн продавница је обавезна да лицу учини доступним све податке који се на њега односе, у стању у каквом се налазе.


Ажурирање података о личности

Лица преузимају обавезу да Онлајн продавницу благовремено обавесте уколико неки од регистрованих података о личности треба исправити и ажурирати.


Ажурирање Политике приватности

Онлајн продавница може ажурирати Политику приватности путем измена или допуна. Стога се лицима предлаже да на Онлајн продавници повремено провере Политику приватности, како би били обавештени о евентуалним изменама и допунама исте. Такође и путем е-маил, смс или вибер обавештења, Онлајн продавница може лица обавештавати о променама Политике приватности.


Прихватање Политике приватности

Регистрацијом на Онлајн продавници Металимпекс д.о.о. или пријавом за примање садржаја из области директног маркетинга, лица потврђују да су упозната и да прихватају услове Политике приватности.


САГЛАСНОСТ И ПРОМЕНЕ УСЛОВА

Коришћење Онлајн канала продаје предузећа Металимпекс д.о.о., подразумева сагласност купаца са свим наведеним на овој страници наше веб презентације. Металимпекс д.о.о. је у обавези да се придржава свега наведеног, а евентуалне измене постојећих услова постају важеће тек након објављивања на овој страни наше Интернет продавнице и слања е-маил обавештења свим регистрованим купцима, тј. корисницима.